Algemene voorwaarden

Hieronder de algemene voorwaarden:

1. De huurprijzen worden contant betaald bij aflevering van het materiaal tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Ingeval de huurprijs niet stipt wordt betaald, wordt de huurder geacht van rechtswege in
gebreke te zijn, zonder verdere ingebrekestelling. De huurder zal een conventionele verwijl intrest verschuldigd
zijn van 15% per jaar vanaf de datum van ingebruikname van de materialen. De debiteur dient een conventionele
forfaitaire schadeloosstelling te betalen gelijk aan 20% met een minimum van 50€. Dit schadebeding geldt als
dekking voor de bijkomende debiteurenadministratie, in mora stelling en kosten van invordering,
onbeschikbaarheid der fondsen e.d.

2. De verhuurder levert enkel het materiaal dat op de voorzijde/offerte is beschreven zonder daarbij als
werkgever of opdrachtgever hoe dan ook te worden aanzien. M.a.w. het verhuren van vermeld materiaal houdt
geenszins in dat de verhuurder aan de huurder enige opdracht zou geven m.b.t. de door de huurder ontplooide
activiteiten.

3. Het afsluiten van onderhavig contract impliceert dat de huurder zich uitdrukkelijk verbindt in regel te zijn met de
wettelijke bepalingen i.v.m. de uitoefening van activiteiten, gebruikmakend van de materialen, eigendom van de
verhuurder.

4. Bij opzegging vanwege de huurder wordt het betaalde voorschot als schadevergoeding behouden. Anderzijds
kan SLR slechts van zijn verplichtingen ontheven worden door overmacht. Op dat moment verbindt SLR er zich
toe om voor vervanging te zorgen.

5. Indien in gelijk welke periode de uitrusting langer wordt gebruikt dan voorzien in de hiervoor opgegeven uren,
zal het tarief van de overuren berekend worden op basis van pro rata berekening volgens bovenvermelde
huurprijs.

6a. De huurder heeft de uitrusting waarvan sprake grondig onderzocht en in volmaakt goede staat van werking
ontvangen. Hij gaat ermee akkoord deze uitrusting ten allen tijde voorzichtig en vakkundig te gebruiken en zich te
houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis heeft genomen bij ontvangst van de uitrusting.

6b. Technische interventie na overhandiging van het materiaal wordt steeds aangerekend aan 35,00€ per uur +
verplaatsingskosten aan 0,6 € per km.

7. De verhuurder zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke vordering vanwege de
huurder wegens vertraging of ondoelmatig gebruik van de uitrusting. Daarentegen verbindt de verhuurder er zich
toe, bij niet functioneren van het materiaal te wijten aan de verhuurder, de materialen waarvan sprake
onmiddellijk te vervangen of eventueel op een latere datum dezelfde installatie gratis ter beschikking te stellen
van de huurder, uitgezonderd fouten op software of geluids-en of beelddragers. (laserdiscs, dvd’s, videotapes,
harddiscs, flashcards,cd’s, e.d)

8a. Indien bij het gehuurde materiaal “geluidsdragers” aanwezig zijn, staat de huurder in voor de aangifte bij
S.A.B.A.M.,Aarlenstraat 75-77 B-1040 BRUSSEL van de vertolkte nummers.

8b. Voor activiteiten die beschermd zijn door het auteursrecht, is de huurder verplicht het gebruiksrecht hiervan
aan te vragen bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. De eventuele kosten zijn ten laste van de huurder.

8c. De huurder mag het gehuurde materiaal enkel gebruiken voor wettelijk toegelaten activiteiten. De verhuurder
verhuurt enkel “materiaal” en geen “activiteit”, verbonden aan welk “format” dan ook.

8d. Tenzij anders vermeld op de offerte/huurcontract is de huurder verantwoordelijk voor de op dat moment
geldende wetgeving in zake geluidsmeting zoals opgenomen in de VLAREM (hoofdstuk 4.5 & 5.32 & 6.7). dit met
inbegrip van de aanvraag bij de desbetreffende instanties voor toelating tot het weergeven van electronisch
versterkte muziek. Deze toelating wordt ook steeds voor aanvang van elk evenement voorgelegd ter inzage.

9. Een waarborgsom wordt gevraagd indien het materiaal wordt gehuurd zonder bediening door een medewerker
van SLR. Deze waarborgsom wordt integraal terugbetaald na controle van de teruggeleverde materialen. De
kosten, voortspruitend uit beschadigingen opgelopen gedurende de huurperiode van de huurder, zullen
afgehouden worden van deze waarborgsom. Kabels moeten behoorlijk opgerold, gekuist en gebonden
teruggebracht worden. Getorste of vuile kabels worden aangerekend a rato van de kostprijs.

10. Het is verboden het materiaal “in open lucht” of in vochtige en of stoffige omgevingen te gebruiken tenzij
uitdrukkelijk vermeld op het contract. Indien dit artikel overtreden wordt heeft de verhuurder het recht de
waarborgsom integraal als schadevergoeding te innen.

11. De garantie op verkocht of verhuurd materiaal wordt beperkt tot de garantie gegeven door de fabrikant of
leverancier van dit materiaal.

11a. Ingehuurde artiesten of medewerkers werken voor eigen rekening. SLR kan geenszins verantwoordelijk
gesteld worden voor prijsveranderingen of het niet nakomen van afspraken door deze derden.

12. De huurder gaat ermee akkoord de uitrusting waarvan sprake te behouden in dezelfde staat waarin ze hem
overhandigd werd door de verhuurder, gewone slijtage uitgezonderd. De huurder dient alle schade ( accidenteel
of opzettelijke) aan de uitrusting tijdens de duur van het contract te vergoeden, gewone slijtage uitgezonderd. In
geval van diefstal of vernieling van het gehuurde materiaal zal de nieuwprijs van het verdwenen of vernielde
materiaal worden aangerekend. De huurder is verplicht zichzelf te verzekeren om bovenvermelde risico’s veilig te
stellen.

13. De huurder stemt er bovendien uitdrukkelijk mee in dat na ondertekening van onderhavig contract, de huur
steeds zal gelden, zelfs wanneer hij van het materiaal geen gebruik kan maken . Oorzaken te wijten aan de
verhuurder uitgezonderd.

14. Indien op het contract geen vervoer aangerekend wordt, staat de huurder in voor het vervoer van en naar de
opslagplaats, van en naar de plaats van gebruik. Het vervoer gebeurt op risico van de huurder.

15. Het gehuurde materiaal mag enkel door de huurder of zijn medewerkers gebruikt worden. Het gebruik door
of het doorverhuren aan- derden is niet toegelaten tenzij uitdrukkelijk vermeld op het contract.

16. Het beschreven materiaal is volledig eigendom van SLR , Zandheide 22 , 2243 pulle. De materialen maken
geen deel uit van de inboedel van de huurder of een andere bewoner of eigenaar van de lokalen waarin de
verhuurde goederen zich mochten bevinden.

17. De huurder is verplicht het gehuurde materiaal gedurende de ganse huurperiode (incl. transport bij
afhalingen) te verzekeren tegen opzettelijke of onopzettelijke schade door derden, overmacht, diefstal en
stormschade.

18. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zullen uitsluitend de
rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.